Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu 05.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony Wykaz Nr 23/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie  bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

 Wykaz Nr 23/Dz/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu   05.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 25/Dz/17 nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 25/Dz/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  21.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 22/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 22/Dz/17

Burmistrz Polic, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, tel. 91 431 18 30, fax 91 431 18 32, www.police.pl - informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne zamieszczonym w dniu 09 kwietnia 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych (pod nr 69956-2017) przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ GMINĘ POLICE w dniu 08 czerwca 2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą (oferta nr 1)
Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Ryszard Łukasik z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kolonistów 12, 71-806 Szczecin z ceną ryczałtową brutto: 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych)

załącznik PDF

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  30.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 19/Dz/N/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 19/Dz/N/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu  30.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz  nr 21/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz  nr 21/Dz/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu  30.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz  nr 20/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Police.

wykaz  nr 20/Dz/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.05.2017 r. w siedzibie Urzędu (I piętro) został wywieszony wykaz nr 14/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, położone w Policach przy ul. Bankowej 15/1 i 25/9, ul. Tadeusza Kościuszki 3/8, ul. Nowopol 36/8, ul. Piaskowej 43/3, ul. Józefa Piłsudskiego 8b/6, ul. Słowiańska 6/1i ul. Wojska Polskiego 6/4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, w udziale.

Burmistrz
Władysław Diakun

WYKAZ NR 14/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 - tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.05.2017 r. w siedzibie Urzędu (1 piętro) został wywieszony wykaz nr 18/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, położony w Policach przy ul. Grzybowej 46/2 wraz ze sprzedażą gruntu, w udziale.

Burmistrz Police

Władysław Diakun

WYKAZ NR 18/17 

Znak: GG.6845.178 .2017.TR

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 jednolity tekst  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 11.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 18/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości  stanowiących własność Gminy Police. 

wykaz nr 18/Dz/17