1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
PRZY UL. WKRZAŃSKIEJ 2 W TRZEBIEŻY
72-020 Trzebież, ul. Wkrzańska 2
tel. 503 071 116
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 8512953523, REGON 320134098

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
(na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp, w związku z art.10 ust.1 ustawy Pzp)

ROBOTY BUDOWLANE
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wkrzańskiej 2 w Trzebieży wraz z robotami towarzyszącymi.

ZAŁĄCZNIKI

Treść OGŁOSZENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 Oferta cenowa

załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 Wzór umowy

załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dysp niezb zasobów na potrzeby wykon zamówienia

załącznik nr 7 Przedmiar robót

załącznik nr 8 - Karta gwarancyjna

załącznik nr 9 Harmonogram robót

załącznik nr 10 Oświadczenia wykonawcy

załącznik nr 11 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 12 Wykaz robót budowlanych

załącznik nr 13 Wykaz osób które bedą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potencjał kadrowy

załącznik nr 14 Dokumentacja projektowa Termomodernizacja Wkrzańska 2

załącznik nr 15 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

Informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu postępowania

na sprzedaż następujących nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 2-Trzebież, położone w rejonie ulic: Polnej, Stokrotki, Szarotki w Trzebieży.

PEŁNA INFORMACJA O PRZETARGU – pdf

na sprzedaż następujących nieruchomości:

POŁOŻENIE

NUMER

DZIAŁKI

POW.

CENA

BRUTTO

NIERUCHOMOŚCI

zawiera podatek VAT w stawce 23%

WADIUM

MIN.

POSTĄPIENIE

 

m. Police

obręb 8-Police

 

 

3278/2+ udział 1/4 w dz.

nr 3278/4

2117 m2

110 000,00 zł

6 000,00 zł

1100,00 zł

3278/3+ udział 1/4 w dz.

nr 3278/4

2210 m2

 

128 000,00 zł

6 500,00 zł

1300,00 zł

3278/5+ udział 1/4 w dz.

nr 3278/4

2192 m2

127 000,00 zł

 

6 400,00 zł

1300,00 zł

 na sprzedaż następującej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach przy ul. Piastów 45:

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

643/1

642/2

476 m2

100 m2

96 000,00 zł

 

5 000,00 zł

1 000,00 zł

 

POŁOŻENIE

NIERUCHOMOŚCI

NUMER

DZIAŁKI,

POWIERZCHNIA

CENA WYWOŁAWCZA

BRUTTO

(zawiera podatek VAT

w stawce 23 %)

 WADIUM

 MIN.

POSTĄPIENIE

 

m.Trzebież

obr.5-Trzebież

 

 

673/2

1290 m2

 

102 000,00 zł

 

5500,00 zł

 

1100,00 zł

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  działek w Policach

POŁOŻENIE,
 NUMER DZIAŁKI,

POWIERZCHNIA

NUMER

KSIĘGI WIECZYSTEJ

CENA

WYWOŁAWCZA

WADIUM

MIN.

POSTĄPIENIE

m. Police

obręb 2-Police

dz. 877/1 – 1456 m2

      878/2 – 1064 m2

      879/2 – 933 m2

       880    – 1976 m2

      882/1 – 4104 m2

      883/2 – 1751 m2

      884/2 – 1565 m2

      885/6 – 3444 m2

      886/6 – 3201 m2

      887/6 – 3639 m2

      888/6 – 2193 m2

 

      882/3 – 2400 m2

      885/3 – 1012 m2

      886/3 – 949 m2

      887/3 – 1303 m2

      888/3 – 837 m2

 

 

KW SZ2S/00041592/4

Wpis w dziale III bezpłatnej na czas nieokreślony służebności przesyłu (prawo eksploatacji sieci na działkach 880,882/1) oraz nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie zrzeczenia się korzystania z uprawnień wynikających z ar.144 KC  w zakresie nieprzestrzegania standardów jakości środowiska

 

 KW SZ2S/00041593/1

Wpis w dziale III bezpłatnej na czas nieokreślony służebności przesyłu (prawo eksploatacji sieci na działce 882/3) oraz nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie zrzeczenia się korzystania z uprawnień wynikających z ar.144 KC  w zakresie nieprzestrzegania standardów jakości środowiska

 

 

 

1 070 000,00 zł brutto

(zawiera podatek VAT
w stawce 23%)

 

54 000,00 zł

 

11 000,00 zł

Zgodnie z par. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzęsnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuję, że w dniu 20.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na najem 1-go garażu murowanego...

dokument PDF

 

Burmistrz Polic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego, położonego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach

PLIK PDF

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę garażu o maksymalnych wymiarach 6mx6m nietrwale związanego z gruntem.

plik PDF - pobierz

 

po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 2727/12 o pow. 999 m2 z obrębu ewidencyjnego 8-Police, położonej w Policach przy ul. Kościuszki 28, KW SZ2S/00036662/8.