Od 1 stycznia 2020 r. osoby uprawnione mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, udzielanych na terenie Powiatu Polickiego w wyznaczonych do tego celu punktach.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji ?

Każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej
i przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ww. oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywającej na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu  pisma  w  sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające
    do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji
  • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
  • nieodpłatną mediację.

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Polickiego znajdują się w poniższych załącznikach.

(1) INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PNPP i PNPO W STAROSTWIE POWIATOWYM W POLICACH.docx

(2) INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PNPP W OSiR W POLICACH.docx

(6) INFORMACJA NT. PRZEKAZYWANIA OPINII PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.docx

(7) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W ZAKRESIE NPP i NPO.docx

(8) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W ZAKRESIE NPP.docx

(9) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU POLICKIEGO.docx

(11) KARTA INFORMACYJNA NPP.doc

(12) KARTA INFORMACYJNA NPO.doc

(13) KARTA INFORMACYJNA OPP.doc

WZÓR KATY POMOCY.pdf