Co się zmieni od 1 stycznia 2021 roku?

ð Od nowego roku na terenie  Gminy Police  obowiązywać będzie segregacja odpadów dla wszystkich mieszkańców z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, niesegregowane (zmieszane).

ð Dojdą nowe obowiązki w zakresie segregacji dodatkowej frakcji - bioodpadów.

ð Właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów, będzie przysługiwać ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami.

ð W ramach opłaty za zagospodarowanie odpadów nieruchomości objęte systemem zostaną wyposażone w pojemniki brązowe na bioodpady.

ð W związku ze zmianą przepisów właściciele nieruchomości objętej gminnym systemem, którzy zadeklarowali zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny będą mieli obowiązek złożyć deklarację na segregowanie odpadów.

ð Zostanie zniesiony limit bioodpadów przyjmowany z gospodarstw domowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

ð Do PSZOK–u dodatkowo będą przyjmowane odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki).

 

KONTROLA SEGREGACJI  ODPADÓW I KOMPOSTOWNIKÓW

 ð Kontrolę  sposobu  segregacji  odpadów  przeprowadzać  będą  pracownicy  firmy odbierającej odpady. W przypadku stwierdzenia braku segregacji, zobowiązani są do naklejenia na pojemnik naklejki informującej o nieprawidłowości. Ponadto, realizację obowiązków dotyczących segregacji odpadów ma prawo egzekwować Straż Miejska. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada wielokrotność opłaty za niesegregowanie odpadów od dwu do czterokrotności stawki opłaty.

ð Kontrolę kompostownika przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej na nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, deklarujący kompostowanie bioodpadów:

  • nie posiada kompostownika przydomowego,
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • uniemożliwia osobom upoważnionym przez burmistrza dokonanie oględzin nieruchomości,

w drodze decyzji, ulga za posiadanie kompostownika zostanie zawieszona na 6 miesięcy.