Nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmiany innych przepisów jak i inne czynniki wpłyną na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Police.

Na wzrost stawek, wpływ mają  przede wszystkim regulacje związane z odpadami ulegającymi biodegradacji. Obowiązek segregacji dodatkowej frakcji odpadów, w konsekwencji prowadzi do zbierania przez mieszkańców pięciu różnych rodzajów odpadów komunalnych „u źródła”, które muszą być odrębnie odebrane przez firmę wywożącą (potrzeba stworzenia dodatkowych tras wywozu). W związku z nowym obowiązkiem, w ramach opłaty Gmina doposaży ok. 3000 nieruchomości w brązowe pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów bio. Ponadto, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zniesiony będzie limit na przyjmowanie tych odpadów (do tej pory było to 10 worków 120 L na miesiąc).

Inne czynniki wpływające na wzrost kosztów za gospodarowanie odpadami:

ð skrócenie okresu w którym odpady mogą być magazynowane z 3 lat do 1 roku co się wiąże z koniecznością dostosowania infrastruktury do możliwości zagospodarowania wszystkich odpadów w ciągu 1 roku;

ð zmiana na rynku odpadów; trudności w sprzedaży surowców w postaci szkła, papieru oraz tworzyw sztucznych – wzrost kosztów zagospodarowania;

ð zakaz składowania frakcji energetycznej;

ð wzrost opłaty środowiskowej ze 140 zł do 270 zł za każdą tonę odpadów poddanych składowaniu;

ð wzrost płacy minimalnej oraz powszechny wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników;

ð nakaz segregacji odpadów dla wszystkich wymusza wydłużenie oraz stworzenie nowych tras dla pojazdów odbierających odpady oraz wyposażenie mieszkańców w dodatkowe worki i pojemniki;

ð unikanie wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez niezgłaszanie do systemu osób faktycznie mieszkających;

ð inne czynniki ekonomiczne (wzrost kosztów amortyzacji, bieżącego serwisu i remontu sprzętu i urządzeń, paliwa, energii elektrycznej, materiałów i usług).

 

 

W związku z tym, że system gospodarki odpadami komunalnymi musi się bilansować, a więc pokrywać w całości z opłaty od mieszkańców, konieczne jest dokonanie analizy wpływów w stosunku do wzrostu kosztów systemu, a co za tym idzie skalkulowanie nowych wysokości stawek.