Burmistrz Polic wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, którzy są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami przypomina o możliwości  złożenia  przez właściciela nieruchomości stosownej deklaracji, która będzie podstawą do zwolnienia z opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

Burmistrz Polic informuje, że z uwagi na wprowadzenie od 25 marca br. w całym kraju nowych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19), Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Tanowskiej w Policach będzie zamknięty od 30 marca do 11 kwietnia.

Informujemy, że do dnia 28.03.2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w następujących godzinach:

od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00

sobota godz. od 8:00 do 12:00

 

Przypominamy, że pojemniki, które są umieszczone w aptekach na terenie gminy Police, służą tylko i wyłącznie do zbiórki przeterminowanych i niewykorzystanych leków. Nie wrzucamy do nich odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, a w szczególności igieł i strzykawek.

Dostrzegając potrzebę wsparcia rodziców i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, Burmistrz Polic podjął działania edukacyjno-informacyjne z zakresu edukacji ekologicznej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz segregację odpadów komunalnych.

W 2018r. Burmistrz Polic wprowadził w Gminie innowacyjne wsparcie systemu gospodarowania odpadami, polegające na zamieszczeniu w przestrzeni publicznej Miejskich Punktów Elektroodpadów (MPE) tj. specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów niebezpiecznych takich jak: zużyte baterie i akumulatorki, żarówki i świetlówki, tonery atramentowe, telefony komórkowe, płyty CD/DVD itp.

CZĘŚĆ I

Prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi to jedno z wielu zadań gminnych wymienionych w ustawie  o samorządzie gminnym.

Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej u.c.p.g.) wprowadzono rozwiązania, które zakładają uszczelnienie i usprawnienie systemu gospodarki odpadami co w efekcie ma na celu ograniczenie masy odpadów zalegających na składowiskach bądź na tzw. „dzikich wysypiskach”.

Informujemy, że w dniu 24.12.2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny w godzinach 10.00 - 14.00.