Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Polic zawiadamia, że w dniu 25.04.2019 r. Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę nr VIII/89/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z ustawowo wolnym od pracy dniem przypadającym na 3 maja (piątek) planowane odbiory odpadów komunalnych zostają przesunięte na 4 maja.

Wywóz odpadów komunalnych w dniu 1 maja odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

P.U.P. „ TRANS-NET ” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 22 kwietnia (poniedziałek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W tygodniu od 22 do 28 kwietnia odbiór odpadów odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w dniu 24.12.2018 r. (WIGILIA)Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny będzie w godzinach od 8.00 do 12.00.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniami wolnymi przypadającymi w okresie 25-26 grudnia 2018 r., oraz 1 stycznia 2019 r. modyfikacji ulegają terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Wykaz zmian wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej:

  • Odpady ze wszystkich nieruchomości poza miejscowościami Niekłończyca, Tatynia, Wieńkowo, Witorza, Zalesie, Poddymin, Podbrzezie, Karpin, które wg harmonogramu powinny być wywiezione 25.12 (wtorek) zostaną odebrane dzień wcześniej tj. 24.12 (poniedziałek)

  • Wywóz odpadów z miejscowości Niekłończyca, Tatynia, Wieńkowo, Witorza, Zalesie, Poddymin, Podbrzezie, Karpin, który wg harmonogramu powinien odbyć się 25.12 (wtorek) zostaje przesunięty na 27.12 (czwartek)

  • Odpady, które wg harmonogramu powinny być wywiezione 26.12 (środa), 27.12 (czwartek) i 28.12 (piątek), zostaną odebrane z jednodniowym opóźnieniem.

  • W tygodniu od 31.12 do 06.01 po dniu wolnym tj. 1.01 (wtorek) odpady będą odbierane z jednodniowym opóźnieniem.

Wykaz zmian wywozu segregowanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej.

  • Wywóz odpadów bio z zabudowy wielorodzinnej przypadający na 25.12 (wtorek). odbędzie się 27.12.(czwartek)

  • Pozostałe odpady segregowane w tygodniu od 24.12 - 30.12, po dniach wolnych będą odbierane z dwudniowym opóźnieniem, natomiast w tygodniu od 31.12 - 6.01. po dniu wolnym z jednodniowym opóźnieniem.

 P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 1 listopada (czwartek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W tygodniu od 29 października do 4 listopada odbiór odpadów po dniu wolnym odbywać się będzie z  jednodniowym opóźnieniem.

Niniejszym informuję, że z dniem 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592), której przepisy wprowadziły szereg istotnych zmian w funkcjonowaniu rynku gospodarowania odpadami.

pobierz plik PDF

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 15 sierpnia (środa) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W tygodniu od 13 do 19 sierpnia odbiór odpadów po dniu wolnym odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .