P.U.P.  „ TRANS-NET ”  S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest  11 listopada (środa) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

W tygodniu od 9 do 15 listopada odbiór odpadów pod dniu 11.11.2020 odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .

z konsultacji społecznych dotyczących wyboru metody naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie  Gminy Police w zabudowie wielorodzinnej.

Dziś Burmistrz Polic ogłosił konsultacje społeczne w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Police przeznaczony dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.

Co się zmieni od 1 stycznia 2021 roku?

ð Od nowego roku na terenie  Gminy Police  obowiązywać będzie segregacja odpadów dla wszystkich mieszkańców z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, niesegregowane (zmieszane).

ð Dojdą nowe obowiązki w zakresie segregacji dodatkowej frakcji - bioodpadów.

ð Właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów, będzie przysługiwać ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami.

Nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmiany innych przepisów jak i inne czynniki wpłyną na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Police.

Na wzrost stawek, wpływ mają  przede wszystkim regulacje związane z odpadami ulegającymi biodegradacji. Obowiązek segregacji dodatkowej frakcji odpadów, w konsekwencji prowadzi do zbierania przez mieszkańców pięciu różnych rodzajów odpadów komunalnych „u źródła”, które muszą być odrębnie odebrane przez firmę wywożącą (potrzeba stworzenia dodatkowych tras wywozu). W związku z nowym obowiązkiem, w ramach opłaty Gmina doposaży ok. 3000 nieruchomości w brązowe pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów bio. Ponadto, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zniesiony będzie limit na przyjmowanie tych odpadów (do tej pory było to 10 worków 120 L na miesiąc).

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 11 czerwca 2020 r. (czwartek) zmianie ulegnie harmonogram odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

Harmonogram ulega przesunięciu o 1 dzień po dniu 11.06.2020 r.,tj.:

12.11.2019 r. (piątek) – odbiór za czwartek 11.06.2020 r.,

13.11.2019 r. (sobota) – odbiór za piątek 12.06.2020 r.,

Informujemy, iż od dnia 01.06.2020 r. zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów niesegregowanych:

* z wtorku na środę w miejscowościach:

 • Bartoszewo,

 • Niekłończyca,

 • Dębostrów,

* oraz  ze środy na piątek w Policach na ulicach:

 • Galla Anonima,

 • Długosza,

 • Kochanowskiego,

 • Słowackiego,

 • Kosynierów Gdyńskich,

 • Reja,

 • Pułaskiego,

 • Kadłubka,

 • Wkrzańska,

 • Wyspiańskiego.

Prosimy o udostępnianie pojemników zgodnie z nowym harmonogramem.