DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Art. 6n ust. 1 oraz art. 6 q Ustawy z dnia 13 września 1996r. – o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach.

Termin składania deklaracji:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Polic określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police pokój 3A.

Korekta deklaracji:

Nową deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu, gdy zmieniły się dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty śmieciowej np. zmienił się ilość osób która zamieszkuje nieruchomość. Opłatę w zmienionej wysokości (w następstwie złożenia kolejnej deklaracji) uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Ponadto zgodnie z nowym brzmieniem art. 6 q ww. ustawy, w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Opłata Skarbowa:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą składać także pełnomocnicy właścicieli nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od udzielenia pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek: Bank Pekao SA II O/Szczecin Nr 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650 lub bezpośrednio w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.

Deklaracje do pobrania:

1) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ | od 1 czerwca 2019 roku

2) ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ | od 1 czerwca 2019 roku

3) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ | od 1 czerwca 2019 roku

4) ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ | od 1 czerwca 2019 roku

5) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ | od 1 stycznia 2019 roku

6) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ | od 1 stycznia 2019 roku

7) ZJ-1 INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI | od 1 stycznia 2019 roku

8) DANE O NIERUCHOMOŚCI – ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DW | od 1 stycznia 2019 roku