DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Art. 6n ust. 1 oraz art. 6 q Ustawy z dnia 13 września 1996r. – o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach.

Termin składania deklaracji:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Polic określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police pokój 3A.

Korekta deklaracji:

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku śmierci mieszkańca, można  złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Opłata Skarbowa:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą składać także pełnomocnicy właścicieli nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od udzielenia pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek: Bank Pekao SA II O/Szczecin Nr 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650 lub bezpośrednio w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.

Deklaracje do pobrania:

1) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ | od 1 czerwca 2019 roku

2) ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ | od 1 czerwca 2019 roku

3) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ | od 1 czerwca 2019 roku

4) ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ | od 1 czerwca 2019 roku

5) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ | od 1 stycznia 2019 roku

6) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ | od 1 stycznia 2019 roku

7) ZJ-1 INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI | od 1 stycznia 2019 roku

8) DANE O NIERUCHOMOŚCI – ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DW | od 1 stycznia 2019 roku